Календарь

Октябрь 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   |  →

15:18, 26.09.2013

Зурач Виктор Терехов соньн һәәхүлд орлцв

“Бурхн Багшин алтн сүмиг” зурач зурад, олна оньг авлв. Хальмгин зурачин үүдәвр Москва балһснд зурачнрин цутхлнг герт тәвгдв. Шин зург реализмин чинрәр зүргдж. Хальмгин хурлыг Москван бәәрн улс тас талдан халхаснь үзв.

“Бурхн Багшин алтн сүмиг” зурач зурад, олна оньг авлв. Хальмгин зурачин үүдәвр Москва балһснд зурачнрин цутхлнг герт тәвгдв. Шин зург реализмин чинрәр зүргдж. Хальмгин хурлыг Москван бәәрн улс тас талдан халхаснь үзв. “Гейзеры подсознания”. Иим нертә һәәхүл зурач белдв. Виктор Тереховин келсәр, иим һәәхүл зангшалла ирлцәхш. Тегәд чигн эн төсв зурачиг икәр соньмсулв. Кесн көдлмшән электронн поштар йовулв. Энүнә йовулсн үүдәврмүдәс зуг негинь шүүж авч. Эннь улм икәр урмд өгв. Виктор Терехов орлцсн нарта-делкән соньн арт-төсв ик байр үүдәв. Хальмгин хурл реализмин чинрәр зургдж. Марһана бүрдәһәчнр эн көдлмш шүүж авч. Шин һәәхүлин тускар зурач бүлән үгмүд келнә. Хальмг танһчин ачта зурач Виктор Тереховин келсәр, һәәхүл йир соньн, сюрреалистическ чинртә. Тегәд чигн цугнь өвәрц болв. Һәәхүл секлһн бас соньн кевәр болв. Талдан зурачнрин һәәхүлд одв. Эднлә зурачнрин цутхлнг герт харһад күүндв. Иим харһлтс бас урмд өгнә. Мана үүдәгч баг зурачин соньн шин үүдәвр эврәннь нүдәрн үзв. Энүнә үүдәсн көдлмш буддизмла болн хальмг улсин байрмудла өөрхн залһлдата. Энүнә үүдәсн зург Цаһан сарин байр гидг нертә. Иим реалистическ болн абстрактн зург хәләһәчнриг гүн уха тунһахинь некнә гиж Терехов келнә. Виктор Тереховин келсәр, иим зургуд түрүн хәләцд реалистическ болж медгднә, зуг шин хәләцтә болна. Ик хурлыг ик зургт багтаһад зурж. Иим кеәвр буудизм үзжәнә. Буддийск һазр, әмтн. Байр сөөһәр ирнә. Серхлә – цһан сар үзгдв. Хаврин болн шин жилин байр болжана. Ода болхла энүнә болн Хальмгин дәкәд тавн зурачин үүдәврмүд Сочи балһснд цугәрәсән һәәхүлд тәвгдв. Келхд, келн-улсин ухан-санан энүнә үүдәврт онц орм эзлнә. Сочи балһснд болжах һәәхүлд Тереховин зурсн хойр зург – “Аромат цветов” болн “Жанһариада” нертә үүдәвр үзж болх. Эн көдлмш бас реализмин чинрәр зургдж. Келхд, иим чинриг зурач зуг одахн шүүж авад, ода иим янзар зургуд зуржана. Виктор Тереховин келсәр, "Одноклассники" нертә сайтд хойр альбом йовулж. Түрүн альбомд зурачин жирн жил күртл үүдәсн көдлмш орж. Жирн жилин хөөн зурлһна тас талдан эв-арһ олж авч. Хойрдгч альбомд хөрн негдгч зун жилин үүдәврмүд орв. Шин цагт тас шин эв-арһ олзлж зурх санан орв. Келхд, Виктор Терехов иргчдән ямаран үүдәвр зурхин тускар келхдән дурлхш. Темдглсн зураһар көдлхш. Үүдәлтин урмд ирхлә, шин үүдәвр һарч ирх гиж зурач келнә. Батан Санжирма, Эрнжәнә Эрдн

Источник: Вести Калмыкия
просмотров: 59

Добавить комментарий

Элиста   ,

днем: +8 °C,
вечером: +4 °C

Обсуждение новостей

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.