Календарь

Октябрь 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   |  →

15:33, 13.09.2013

Мөрнә полиц олна диг-дара харжана

Сентябрь сард хотл балһснд олн улс орлцата керг-үүлдврмүд болна. Зөв-йосна органмуд улсин әәмшг уга бәәлһнә болн диг-дара теткнә. Ода полицин көдләчнр Элст балһсна байрин өдрт белдвр кежәнә. Йовһн көдләчнрт мөрнә церг нөкд болх. Кавалеристнр Элст балһсна захд бәәх райод бүрткж хәләжәнә.

Сентябрь сард хотл балһснд олн улс орлцата керг-үүлдврмүд болна. Зөв-йосна органмуд улсин әәмшг уга бәәлһнә болн диг-дара теткнә. Ода полицин көдләчнр Элст балһсна байрин өдрт белдвр кежәнә. Йовһн көдләчнрт мөрнә церг нөкд болх. Кавалеристнр Элст балһсна захд бәәх райод бүрткж хәләжәнә. Кавалеристнрин келсәр, Элст балһсна Өмн үзгин райодт бәәх улс болн дачникүд иим өвәрц харулд ижлдәд бәәв. Эндр эврәннь харжах аһуһан маднд Николай Уланов болн Алексей Церенов мөрәр йовад үзүлжәнә. Мөрнә цергиг йириндән олн улс орлцата керг-үүлдвр болхла олна диг дара харлһна төлә дуудж авна. Тер бйинь көдлмш дала гиж эдн келнә. Олна диг-дара эвддг улс олн. Элст балһсна салу батальона полицин кавалерист Николай Улановин келсәр, олн-зүсн йовдл учрна. Зәрмдән сокту улс харһна. Әмтн зәнг өгхлә, һарад йовна. Зака эвдсн улсиг бәрж авад, дежурн әнгд күргнә. Иим церглт амр биш, жанһрта. Дежурствд һарч йовхин өмн полцин көдләчнр эврәннь мөрдән сәәнәр шинжлж хәләнә. Полицин старшина Алексйе Церенов мөрнә цергт тавн жил хооран ирж церглв. Тер цагас авн энүнлә хамдан Гном нертә мөрн олна диг-дара харлһнд церглжәнә. Мөрн сән зангта болн номһн. Эзән ик холас таньдг болв гиж Алексей Церенов келнә. Элст балһсна салу батальона полицин кавалерист Алексей Цереновин келсәр, дежурствд һарч йовхин өмн мөрдиг белднәвижн, селгәнә хөөн дәкнәс мөрд шинжлж хәләнә. Мөрнә туру хамхрсн аль угай бүрткх кергтә. Турһуинь цервләд, мөрдиг самлна. Нәәмн ажһр бәәнә. Эдн хоорндан ноолдна. Тегәд сөрв-шав авна. Отрядт ут-тоодан нәәмн полицин кавалерист болн нәәмн мөрн оржана. Мобильтн мөрнә церг хотл балһсна өмн үзгин болн Союзкалмводстройин дачмудын аһу бүрткж харжана. Элст балһсна салу батальона мобильн взводын командирин дарук Ринат Навашевин келсәр, полицин көдләчнр талдан көдләчнрлә әдл кавалеристнр олна диг-дара харж церглнә. Талдан әнгәс йилһрдгнь – мөр унж көдлнә. Кавалеристнр Әлстин захд хол һазрт церглнә. Эдн тал күрхд амр биш. Эднә көдлмш йир дааврта. Бийән болн өөрән бәәх көдләчнриг хәләх кергтә, мөрән чигн хәләж харх кергтә болна. Удл уга Элст балһсна ик байр болх. Полицин кавалеристнр хотл балһсна диг-дара харлһнд дәкнәс һарад церглх. Батан Санжирма, Эрнжәнә Эрднь

Источник: Вести Калмыкия
просмотров: 90

Добавить комментарий

Элиста   ,

ночью: +2 °C,
утром: +3 °C

Обсуждение новостей

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.