Календарь

Октябрь 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   |  →

15:22, 15.07.2013

Күндтә Багш гевш хармб Тензин Дудгад нерәдсгдсн суврһн секгдв

Элст балһснд Аршан селәнә өөр бәәх хурлын өөр гевш хармб Тензин Дугдан санлд нерәдгдсн гегәрлтин суврһн байрин бәәдлд секгдв. Шин суврһн буддийск шажна цуг авьясар тосхгдв. Энүнә төлә һазриг шажн лам Тэло Тулку Ринпоче болн Элстин хурлын ламнр маань үмшж әрүслсн билә.

Элст балһснд Аршан селәнә өөр бәәх хурлын өөр гевш хармб Тензин Дугдан санлд нерәдгдсн гегәрлтин суврһн байрин бәәдлд секгдв. Шин суврһн буддийск шажна цуг авьясар тосхгдв. Энүнә төлә һазриг шажн лам Тэло Тулку Ринпоче болн Элстин хурлын ламнр маань үмшж әрүслсн билә. Суврһна тосхлтд буддистнр болн волонтермуд ик нөкд болв. Эдн маань ораж, мирд цаца цокж белдв. Шин суврһн байрин бәәдлд секхин өмн Элст балһсна цутхлнг хурлын ламнр һазр цеврлж әрүслһнә шажна авьяс күцәв. Шажна шин тосхлт буддийск цуг зангшалар тосхгдв. Энүнә тал дунд цокшн модн суврһна зүркн болж тәвгдсмн. Эн модн цаг ирвәс улм хатурад батрна. Энүг Карачаево-Черкессин һазрас авч ирв. Тер мет суврһнд кесг сай маань, күж, Хальмг танһчин болн Әрәсән талдан чигн регионмудын өгсн үнтә кеерүл тәвгдж. Танһчин әмтн тосхлтын көдлмшт орлцад ик дөн күргв. Үлгүрнь, Санл Джалаев арвн халун өдрмүдин эргцд һанцхарн суврһна эргндкиг плиткар кеерүлв. Ростов на Дону балһсна буддист Виктор Москвич бас Элст балһснд ирәд, тосхлтын көдлмш күцәв. Шин тосхлтын төлә кергтә шир авч ирсмн. Эн кергт шунмһаһар орлцсн улст хальмгин цутхлнг хурлын гелнгүд ик ханлтан өргв. Тер тоод Михаил Егоров ик тәвцән орулв. Хальмг танһчин шажна олн тосхлтд эн күн орлцла. Болв гевш Тензин Дугдад нерәдгдсн гегәрлтин суврһна тосхлт онц орм эзлжәнә. Энүг тосхсн кемд чееж сергәд, ухан-санан цеврләд седкл байрар дүүрв гиж Михаил Егоров келнә. Тер мет танһчин талдан чигн буддистнр ик нөкд болад, арһ чидләрн эврә тәвцән орулв. Теднә тоод хальмгин университетин номт Кокшан Нина. Шин гегәрлтин суврһ байрин бәәдлд секлһнд орлцхар Ростов на Дону балһснас Ольга Гакова ирж. Энүнә келсәр, күндтә Багш гевш хармб Тензин Дугдаһас Бурхн багшин ном сонсж шингәж авла. Хальмгин цуг улст гүн медрлтә багш Бурхн Багшин әүрн ном сурһуль зааж өгсмн. Ростов-на-Дону балһснас ирсн Ольга Гакован келсәр, гевш хармб Тензин Дугдан белглсн ном-сурһуль эгл улсин зүркнд төөнрж үлдв. Күн болһн цаһан седклтәһәр бәәж, нег-негндән дөн күргх зөвтә гиж Багш келдг билә. Энүнә зәрлгиг бидн мөнкинд зүркндән үлдәхвидн. Ода танһчин шар шажнд сүзглдг улс болн гиичнр гегәрлтин суврһ эргәд маань умшад, зальврад, дәкнәс гевш Тензин Дугдаһас ном-сурһуль авсн болж медгдх. Хальмгин шажн ламин нөкд Хонһр Эльбиков гевш Дугдан орчулач болж нөкд болдг билә. Гевш хармб Тензин Дугда буддистнрла харһад күүндхләрн бичкн цагин тускар, эврәннь өрк-бүлин, элгн-садна тускар келхдән дурта бәәсмн. Олн-зүсн амр биш сурврмудт гевш тодрха хәрү өгдг билә. Күндтә Багшин үнтә селвгүд, бүлән хәләц болн цаһан седклнь ода күртл мана зүрк халулж чидл өгчәнә гиж Эльбиков келнә. Хальмгин шажн лам Тэло Тулку Ринпочен нөкд Хонһр Эльбиковин келсәр, невш Тензин Дугда ут-тоодан тәвн тавн жилдән шажна сурһуль дасла. Гелнгин цуг хойр зун тәв һар самнр цеврәр бәрж чадв. Энүг йоста гелнг гиж нерәдж болх. Хальмгт арвн нәәмн жил көдләд, ик тусан күргв. Гевш хармб Тензин Дугдан санлд нерәдгдж тосхгдсн шин суврһнд энүнә сурһульчнрнь ирәд, әүрн һазрт маань умшад зальврх. Энүнә сурһуль болһн чееждән Багшиннь санлыг әрүнәр хадһлж, суврһн ирж мөргәд әдс авхмн. Ээнән Ольга, Ирчин Алексей

Источник: Вести Калмыкия
просмотров: 48

Добавить комментарий

Элиста   ,

вечером: +1 °C,
ночью: -3 °C

Обсуждение новостей

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.