Календарь

Октябрь 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   |  →

14:54, 08.07.2013

Дала лам гегәнә төрж мендлсн өдриг Хальмгт өргәр темдглв

Давсн бембә өдр хальмг танһчд Дала лам гегәнә төрж мендлсн өдр өргәр темдглгдв. Өрүн эртсә авн байрин керг-үүлдврмүд Хальмгин цутхлнг хурлд Бурхн багшин Алтн сүмд эклв. Йисн часла ик мөргүл болв. Энүнә хөөн олн әмтн халун жомбаһар болн боорцгар тоогдв. Асхлад Диилврин талвнгд байрин керг-үүлдврмүд цаарандан болв.

Давсн бембә өдр хальмг танһчд Дала лам гегәнә төрж мендлсн өдр өргәр темдглгдв. Өрүн эртсә авн байрин керг-үүлдврмүд Хальмгин цутхлнг хурлд Бурхн багшин Алтн сүмд эклв. Йисн часла ик мөргүл болв. Энүнә хөөн олн әмтн халун жомбаһар болн боорцгар тоогдв. Асхлад Диилврин талвнгд байрин керг-үүлдврмүд цаарандан болв. Цуг нарта-делкән буддистнрин оюни һардачин төрж мендлнсә өдр Дала лам гегән ут-наслж манна-тиньгр бәәхин төлә мөргж зальврв. Дала лам гегән һучн тавдгч жилин июлин зурһанд Төвдин дөрд-ар узгин бичкн селәнд төрж мендлсмн. Арвн һурдвгч Дала лам бурхн болсна хөөн хойр жил болда, Такцер селәнд шин хүвлһ Хәәж ирнс ламнр ирв. Кесг цагтн кесн шажна ирлцнү керг-үүлдврин ашт хойр наста көвүн Дала лам гегән хүвлһн гиж илткгдв. Зурһан настадан Дала лам гегән шажна сурһуль экләд дасв, хөрн тавн настадан хармб гевшин номин өөдән цол зүүв. Дөчдгч жилд Төвдин Лхаса балһснд Дала лам гегән ширәдән суув. Эн цагин эргцд буддистнрин оюни һардач буддийск оюни сурһуляр йилһән сән үзмж бәрсн төләд, шажна хоорнд ни-негн бәәлһнә авьяс тархалһнд, күүнә зөв эдвсн йовдлмуд эвдснә тускар болн эргднк аһу харж харслһна төрмүдәр шунмһа үүлдв күцәсн төләд, энүнд олн-зүсн ачлврмуд болн күндтә цол зүүлһсмн. Байрин өдр Хальмгин цутхлнг хурлд шажнд шүттг улс һурвн эрдньд сунж мөргснә хөөн, хурлын ламнр Сансол нертә буудийск шажан үүлдвр күцәв. Хальмг танһчин шажн ламин келсәр, Дала ламин гегән буудийск шажна харул хааһул болсн деерән, Бурхн Багшин цевр ном хадһлһна төлә үүлджәнә. Дала ламин гегәнә бәәдл-жирһлин хаалһ талдан олн улст сән үлгүр-үзмж болжана. Дала лам гегәнә келсәр, өдр болһн күн болһн төрснә өдр гиж тоолгдна. Өдр болһн бидн шинәс төрнәвидн. Өдр болһн күн болһн олз-тустаһар бәәж, сар, жил болн зун жил күн болһн олз-тустаһар бәәх зөвтә. талдан улст нөкд болж чадх улс дөн күргтн. Байрин керг-үүлдврмүд мана танһчд бүкл өдртән болв. Эн өдр фотозургудын, дегтрмүдин һәәхүл көдлв, Дала лам гегән бәәдл-жирлһин тускар фильм үзүлгдв. Асхлад Диилврин таллвнгд Хальмгин артистнрин байри концерт болв. Байрт орцлсн әмтн тенгрт шармуд тәвж йовулв. Эдн цугтан дала лам гегән ут-нас наслж бәәхтә жирһл эдлхин утскар дотран санд шармуд нискәв. Энүнә хөөн элстихн болн хотл балһсна гиичнрт әмтәхн торт түгәж өөгдв. Арстана Светлан, Хавтхан Анатолий

Источник: Вести Калмыкия
просмотров: 52

Добавить комментарий

Элиста   ,

утром: +2 °C,
днем: +6 °C

Обсуждение новостей

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.