Календарь

Октябрь 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   |  →

14:51, 01.07.2013

Олна малд хот белдлһнә көдлмш цаарандан кегджәнә

Халун һан болв чигн, танһчин селәнә эдл-ахус олна малд хот белдлһнә көдлмш күцәжәнә. Иргч үвлзлһнд мана танһчд ут-тоодан долан минһн шаху бод мал орхмн. Эднә төлә долан зун һар минһн тонн өвс белдж авх кергтә.

Халун һан болв чигн, танһчин селәнә эдл-ахус олна малд хот белдлһнә көдлмш күцәжәнә. Иргч үвлзлһнд мана танһчд ут-тоодан долан минһн шаху бод мал орхмн. Эднә төлә долан зун һар минһн тонн өвс белдж авх кергтә. Хур орснас көлтә үдин завср невчк удадв. Көдлмшт учрсн завсриг эдл-ахун ах агроном Владимир Наранов олзлад, ахр көдлмшч селвлцә кев. Энүнә люцерн овснә түрүн хадлһна аш диглгдв. Малын хошмудт нег минһн зун тонн шимтә өвсн рулонд зөөгдж күрггдв. Энүнә хөөн суданск өвс хадһлһна көдлмш эклх. Нарановин келсәр, эн сезона эргцд хойр хадлһ кесн бийнь, услврин һазрас олна малд үвлд күрх өвсн белдж авч болх. “Первомайский” СПК-н ах агроном Владимир Нарновин келсәр, эн жил дөврн-тавн минһн тонн швс хадж авх зура бәәнә. Ода суданск өвснә урһц хурагджана. Зун гектрт тәргдв. Гектар болһнас дөчн центнер өвс хадж авчана. Хойрдгч хадлһн кегджәнә. Зун гектарас һучн гектарт өвсн хадгдв. Эн жил эдл-ахуд услврин оборудовань шинрүлгдв. Хуучн Волжанксин ормд немшин һазрт кеж һарһсн Бауэр нертә шин өдгә цагин некврлә ирлцәтә агрегат углж тәвв. Шин агрегатиг Первомайский СПК-н услврин һазрт болсн семинар-селвлцәнә орлцанрт урһц хуралһна көдлмшин өмн үзүлсмн. “Первомайский” СПК-н ахлач Валерий Болдыревин келсәр, шин техник хулдж авх төр цагин неквр болжана. Иим техник олз-туста болна. Гектар болһнас сән урһц авх кергтә. Специалистнрин тоолврар, шин маши хулдж авхин төлә тавн сай арслнг йилһж өггдв. Эн мөнгн ахр болзгт данцагдх зөвтә. Юнгад гихлә эдлврәс кезәнә һарсн хуучн Волжанкс ясхин төлә ик мөнгн һардг билә. Ода болхла бәәдл тас талдан болв. Кесг жилдән услврин һазрт көдлжәх механизатормуд шин техник таасжана. Эн күүнә келсәр, шин техник йир сән. Жил ирвсә селәнә улсин жирһл ясрад йовна. Эн күүнә келсәр, хот-хоолар сәәнәр теткнә, телевизор бәәнә, бийән уһадг һазр бас бәәнә. Талдан селәнә эдл-ахун предприятьмудын һардачнр эднәс үлгүр автн гиж танһчин толһач Алексей Орлов дуудвр кежәнә. Производствд шин эв-арһ болн шин маши олзлх кергтә. Танһчин услврин систем босхж авлһна төлә хальмгин правительств селәнә эдл-ахусд мөнгнә дөн күргх саната. Танһчин толһач Алексей Орловин келсәр, мал өсклһнә халхин тускар санх кергтә. Энтн танһчин һол керг. Селәнә эдл-ахуг шинрүлх кергтә. Малын шимтә хот угаһар мал өскж болшго. Мана танһя эврән малын хот белджа вх зөвтә. Энүнә төлә танһч тәвн процентинь даах. Эннь услврин һазрт өвс ураж авлһнд йовулгдх. Танһчин цуг эдл-ахусд тәвн сай арлснг йилһж өгх зура бәәнә. Эн өдрмүдт олна малд үвлд күрх хот белдж авлһна көдлмш цааранждан кегджәнә. Иргч үвлзлһнд танһчин цуг эдл-ахусар зурһан зун минһн бод мал орхмн. Эднә төлә долан зун минһн тонн шүрүн хот белдж авх кергтә. Танһчин селәнә эдл-ахун министерствин то-дигәр, давсн жиләс үлдсн өвсн болн соломин кемжән хойр зун минһн тонн тогтажана. Эн жил белдж авсн хотын кемжәнлә хамдан үвлд эн хот күрх зөвтә. Чучян Валентина, Бадмаран Владислав

Источник: Вести Калмыкия
просмотров: 66

Добавить комментарий

Элиста   ,

утром: +3 °C,
днем: +8 °C

Обсуждение новостей

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.