Календарь

Октябрь 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   |  →

15:48, 17.06.2013

Хальмгин бичкн көгжмч марһанд сән үзмж бәрв

Хойрдгч тойгта бичкдүдин көгжмин школын сурһульчнр дәкәд нег ончта диилвр бәрв. Пятигорск балһснд Времена года нертә йисдгч нарта-делкән уйн наста билгтрин марһан болв. Энүнд арвн наста халмьгин көгжмч Наталья Басанова гран-при мөрә шүүж авв.

Хойрдгч тойгта бичкдүдин көгжмин школын сурһульчнр дәкәд нег ончта диилвр бәрв. Пятигорск балһснд Времена года нертә йисдгч нарта-делкән уйн наста билгтрин марһан болв. Энүнд арвн наста халмьгин көгжмч Наталья Басанова гран-при мөрә шүүж авв. Көгжмч Наталья Басанова жюрин оньгт хойр үүдәвр – Моцартин Фантазия ре минор болн Глиэрин Мелодия нертә үүдәврмүд тусхав. Келхд, бичкн күүкн көгжмәр кесг жилдән соньмсжана. Цугәрәсән болн танһчин марһаст орлцла. Болв нарта-делкән марһанд түрүн болж орлцжана. Классическ зевсгуд нертә номинацд наталья Гран-при мөрә шүүж авч чадв. Һучн тавн көгжмчин дундас хамгин сән үзмж бәрәд диилвр бәрв. Наташа зурһан настаһасн авн көгжмд дуран өгв. Энүнә хамгин дурта зевсгнь – фортепиано. Наталья Басанован келсәр, гран-при шүүж авасн туск зәнг сонсхларн, түрүн авгтан итксн уга. Дегд икәр байрлад, нүдәсн нульмсн асхрв. Көгжмин школд сурчасн кемд бичкн күүкнә үүдәгч билг-эрдмнь делгрлт авв гиж багшнрнь келнә. Тәвсн күцлдән эрк биш күрдг, көдлхдән дурта күүкн иим өөдән күцәмж бәрж чадв гиж бичкдүдин көгжмин искусствин школын багш Лариса Мальцева темдглв. Энүнә багшин келсәр, Наташа Басанова мана танһчин йоста бичкн одн болжана. Хойрдгч тойгта бичкдүдин школын багш Лариса Мальцеван келсәр, марһанд Наталья жанһрта үүдәвр жюрин оньгт тусхав. Энүг наадхд амр биш. Сүл жилмүдт Натальян дамшлт өөдлв. Йириндән Моцартин үүдхәврмүд тавдгч классин сурһульнр наадна, Глиэрин үүдәврмүдиг болхла доладгч классин сурһульчнр наадх зөвтә. Бидн бүкл жилдән эн үүдәврмүд татад белдвр келәвидн. Бичкн билгтә күүкнд дамшлтта болн өөдән мергжлттә багшнр сурһуль дасхад, энүнә үүдәгч билг-эрдминь делгрүлж чадв. Пятигорск байлһснд болсн марһана йовудт Наташа олн нәәжнрән олж авв, марһан тускар бүлән тодлврмудан кесгтән зүркндән хадһлх. Ээнән Делгр, Хавтхна Анатолий

Источник: Вести Калмыкия
просмотров: 71

Добавить комментарий

Элиста   ,

днем: +8 °C,
вечером: +4 °C

Обсуждение новостей

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.