Календарь

Октябрь 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   |  →

16:36, 07.03.2013

Хальмгин университетд ветеранмудла харһлтс болжана

Хальмгин университетд танһчин сойлын нертә үүлдәчнрлә болн талодан чигн ветранмудла оютнр харһлтс кежәнә. Эн туужлгч керг-үүлдвр “Родом из поколения созидателей” нерәдлһтәһәр давулгджана.

Хальмгин университетд танһчин сойлын нертә үүлдәчнрлә болн талодан чигн ветранмудла оютнр харһлтс кежәнә. Эн туужлгч керг-үүлдвр “Родом из поколения созидателей” нерәдлһтәһәр давулгджана. Жирдгч жилмүдт танһчиг шинәс босхж авсн улсин байн дамшлт өдгә цагин баһчудт үлгүр-үзмж болх зөвтә. Эдн цугтан үүлдәчнрин үйнр болжана. Эднә баһ дүүвр насн жирдгч жилмүдт давсмн. Ветеранмудын келсәр, тер жилмүд хамгин сергмжтә цаг болв. Арвн һурвн жилд түүврт бәәснә хөөн хальмгуд төрскн һазртан хәрж ирв. Эн цаг босхмжин цаг болв. Энкр танһчин экономик болн сойл босхж авхин төлә цуг әмтн чидлән нөөлго көдлсмн. Хальмг танһч дәкнәс эврәннь автономян авсмн. Эн хуучн зургудт мана танһчин тууж. Тер цагт завод-фабрикмуд тосхгдв, шин школмуд, больницмуд секгдв, техникумд баһчуд орж сурв, танючин бахмж болгч Хальмгин университет экләд көдлв. Эн цаг хальмгин сойлын делгрлтин кем болв. Оютнрин клубд гиичд ирсн Клара Сельвина болн Иван Басангов танһчин сойлла өөрхн залһлдата улс. Эдн эврә цагтан Хальмг АССР-ин сойлын министерств һардж йовсмн. Хальмгин университетин ректор Бадм Салаевин келсәр, эврәннь туужан медх кергтә. Тиигхлә эврәннь туужан медсн күн иргчин тускар ухалж чаджана. Дәкәд нег жирһл өгсн болхла тадн ямаран сольвр кех санавт гисн сурвр ветеранмудт хойр часин туршарт болсн бүлән күр-күүндврин йовудт өггдв. Тас юм сольшго биләвидн гиж ветеранмуд хәрү өгв. Иим жирһлин хаалһар йовсндан эдн байрта бәәнә. Эдн цуг арһ-чидлән өрк-бүлдән болн энкр келн-улстан болн танһчдан нерәдв. Эднә жирһлин һол чинрнь – күнд-түрүһәс әәлго, цуг зовлнгиг дааһад, уралан девшх күцл болжана. Эднә тоолврар, энүнә төлә чанһ-чиирг болх зөвтә, занган баһ дүүвр наснас авн батрулх кергтә болжана. Дәкәд болхла өмнән күцл тәвх кергтә. Клара Сельвина бичкн цагасн авн санжасн күцлдән күрәд, актрис болв. Дурта эрдмдән театрт арвн нәәмн жил өгв. Эднәс йисн жилдән артистк болж сцен деер наадв. Тер цагт сәәхн артистк Сельвина “Слуга двух господ” нааднд Беатричин дүр, “Совесть” нертә нааднд Наташан, “Между ливнями” нертә нааднд Тата нерадован дүр үзүлсмн. Тер цагиг насни туршт мартшго. Хөөннь амр биш йирдчг жилмүдт хәрү театрт ирж директор болж көдлв. Тер күнд цагас цуг медрлән болн арһ-чидлән агсж театриг түрү бәәдләс һарһж авсмн. Клара Сельвина келсәр, иим күнд цагт һардачнрнин цолд көдлсн ик дамшлт сән ничлән күргв. Тер тоод сойлын министр болж көдлснь бас сән нөкд болв. Күч-көлснә ветеран Клара Сельвина келсәр, талдан улсиг дурлтн, шунмһа кехвр көдлтн, седвәр орулж өгтн, бичгә эмәтн. Эннь күүнд харш болшго. Областин комсомольск организацин сегләтрәс авн сойлын министрин үүлд күрв. Иим девснгәр танһчин нертә государственн болн олна үүлдәч Иван Басангов девшж өссмн. Дәкәд болхла эн күн үүдәгч күн болжана. Энүнә сансн ухан-санан эрк биш бәәдл-жирһлд тохрна. Энүнә дөнгәр мана танһчин нертә туужлчг үүлдәчнрин тускар кесг дегтрмүд барлгдв. Өдгә цагин баһчуд Хальмг танһчин хәәртә үрдүдәс үлгүр авх зөвтә. Тиигхлә эдн энкр танһчин делгрлтин кергиг цааранднь делгрүлж чадх. Далн тавн наста ветеран баһчудла эврәннь зуран тускар келж өгв. “Родом из поколения созидателей” нертә программин түрүн харһлт кегдв. Харһлтын һол ухан санана тускар ветеранмуд иигж келнә. Талдан һазрт сәәхн, байн болн өргн булнг бәәх, зуг цуг Әрәсәһәс мини зүркнд хамгин өөрхнь мини хальмг танһч гисн шүлгүд һол санан гиж шүүж авв. Чучян Валентина, Бадмаран Владислав

Источник: Вести Калмыкия
просмотров: 64

Добавить комментарий

Элиста   ,

ночью: -3 °C,
утром: -1 °C

Обсуждение новостей

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.