Календарь

Октябрь 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   |  →

14:36, 18.02.2013

Англь келяр дуулдг баһчудын марһан болв

«Нарна толян» нертә англь келнә дууһин марһан Элст балһснд болв. Энүнд хотл балһсна школмудын йисдгч - арвн негдгч классмудын сурһульчнр орлцв. Эдн хойр номинацар – онц болн вокальн багар дуулһна номинацар дөрлдв.

«Нарна толян» нертә англь келнә дууһин марһан Элст балһснд болв. Энүнд хотл балһсна школмудын йисдгч - арвн негдгч классмудын сурһульчнр орлцв. Эдн хойр номинацар – онц болн вокальн багар дуулһна номинацар дөрлдв. Элстин олн халхта гимназин сурһульчнр Герл Бадаева болн Айса Надышева жюрин оньгт Селена Гомезин дуулдг “Я люблю тебя, как песню о любви” нертә ду тусхав. Сцен деер һархин өмн күүкд зөвәр икәр үүмәд бәәв. Иим марһанд эдн түрүн болж орлцжана. Онц дуучнрин марһанд Герл “АББА” ансамблин “Мама Мия” ду дуулв. Герл Бадаеван келсәр, иим ду шүүж авснь бас учрта. Эн дун күүнә седкл сергәж байрлулна. Келн-улсин гимназин вокальн багин һардач сцен деер һархин өмн сүл селвгүдән өгчәнә. Гимназин күүкд марһанд кесг дәкж орлцжана. Тегәд олн улст билг-эрдмән эдн эмәлго үзүлнә. Давсн жилд эдн нарта-делкәд нер туурсн “АББА” ансамблин “Гимми” ду дуулад, хойрдгч девснгин дипломар ачлгдсн билә. Эн саамд эдн америкин ддуч Глория Гейнорин олн таасгдсн ду шүүж авв. Бичкн дуучнрин келсәр, эн енгсг сәәхн дун дууна цуг билг-эрдмиг үзүлхд тааста болна. Келн-улсин вокальн багин дуулсн дууг хәләчһәнр бүләнәр тосв. Ду дуулхин өмн марһана орлцачнр англь келәр эврәннь тускар келж өгәд, олн-зүсн төрмүдәр сурврмудт хәрү өгх зөвтә бәәсмн. Жюрин гешүд болхла сурһульчнрин англь келнә медрл бүрткж хәләсн деерән, микрофо яһж олзлдгинь, ду дуулдг билгинь, сцен деер бийән сулар бәрлһиг үнлх зөвтә бәәсмн. Элст балһсна администрацин эрдм-сурһулин заллтин ахлачин дарук Занда Сарангован келсәр, иим марһана йовудт сурһульчнр англь кел яһж меддгнь ил үзгднә. Һазадын орна кел даслһнд иим дөрлдән сән нилчән күргжәнә. Марһана бүрдәһәчнрин келсәр, жл ирвәс "Нарна толян" нертә марһанд орлцх улсин то өсәд йовна. Тегхд иргч жилд иим дөрлдәнд номинацин то икдх, олн-үзсн наста бичкдүд энүнд орлцж чадх. Иим марһана йовудт көвдү-күүкд хоорндан англь келәр күүндәд, кергтә дамшлт хоршана. Ээнән Делгр, Бадмаран Владислав

Источник: Вести Калмыкия
просмотров: 72

Добавить комментарий

Элиста   ,

днем: +6 °C,
вечером: +1 °C

Обсуждение новостей

Аккредитация

Компания или частное лицо может получить аккредитацию для публикации новостей на нашем портале.